ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Student Guardians' Expectation Towards Administration of Instructions and Curricula at Ban Nong Taw Nadi Theppathan School of Tambon Dong Sing, Chang Han District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระบุญล้ำ จนฺทวํโส (สินทวง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557