ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่า และใช้ประโยชน์ /

ผู้แต่ง
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3