รัฐศาสตร์แนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีสังคหวัตถุ 4 กับนักปกครอง = Buddhistic Political Science : A Case Study of the Four Objects of Sympathy and Administrators /

ผู้แต่ง
พระนาวิน ถาวโร (ฉุนแสนดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550