เหล้า|ความจริง : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจำปี พ.ศ. 2558 /

ผู้แต่ง
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
Corporate Author
ณัฐ ธารพานิช, กิจวัตร ทาเจริญ, สุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์, นพพล วิทย์วรพงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1