การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = The Academic Administrations Effecting the Effectiveness of Basic Education School Under Nakhonprathom Primary Education Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
นิภาพร เหล็กหลี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 น624ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ซ), 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.