การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = The Academic Administrations Effecting the Effectiveness of Basic Education School Under Nakhonprathom Primary Education Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
นิภาพร เหล็กหลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558