แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Guidelines for School Administration Under the Personnel Shortage in the Pong Sa School Network, Pai District, Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
จินตนา ปาลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558