แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for Development Administration of the Wiang Haeng Wittayakom School Wiang Haeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ชนพัฒน์ ใจมั่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558