อนุสรณ์ ชีวิต และผลงานศิลปินแห่งชาติ เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ = In Memory of Hey Life and National Artist Work : Penpan Sittirai /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1