การพิจรารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหาร ที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505 รวมทั้งแผนที่ฉบับอื่นๆ ที่ได้ทำขึ้นในปี พ.ศ. 2555 /

Corporate Author
สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1