การแพทย์ไทย /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
610.09593 พ335ก 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
229 หน้า