60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล : พร้อมบทวิจารณ์ชีวิตโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี /

ผู้แต่ง
ประภัสสร เสวิกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6