จะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว /

ผู้แต่ง
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1