การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ : ทฤษฎีและปฏิบัติ /

ผู้แต่ง
สำราญ มีแจ้ง
Corporate Author
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1