เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร = Organizational Value Added Tools /

ผู้แต่ง
นภดล ร่มโพธิ์
Corporate Author
มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1