คุยเฟื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน /

ผู้แต่ง
โกวิท ตั้งตรงจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1