การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = The Stakeholders' Particioation in the Management of Child Development Centers in Muang Loei District, Loei Province /

ผู้แต่ง
วณีพร โสนะชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559