ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 = Administrators' Transformation Leadership in Schools Under the Office of Loei Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
พรทิพย์ ศรีแดน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 พ239ภ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ), 147 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.