ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = The Opinion of the Administrators and Teachers on the Personnel Development in Schools Unser Loei Primary Education Area 3 /

ผู้แต่ง
พีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.106 พ793ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ด), 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.