ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = The Opinion of the Administrators and Teachers on the Personnel Development in Schools Unser Loei Primary Education Area 3 /

ผู้แต่ง
พีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558