ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 = Relataionship Between Servant Leadership of Administrators and Effectiveness of Schools Under Loei Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
สุพรรณนิภา นามกันยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส828ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ), 170 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.