ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 = Relataionship Between Servant Leadership of Administrators and Effectiveness of Schools Under Loei Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
สุพรรณนิภา นามกันยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559