ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 = Teachers' Opinions on School Administrators' Academic Administration at School with in Phrakhattiyawongsa Cluster Under Secondary Education Service Area Office 27 /

ผู้แต่ง
มลทิรา อาจไพรินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.106 ม211ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฎ), 90 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.