ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 = Teachers' Opinions on School Administrators' Academic Administration at School with in Phrakhattiyawongsa Cluster Under Secondary Education Service Area Office 27 /

ผู้แต่ง
มลทิรา อาจไพรินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558