การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 = Personnel Administration Based on the Principles of Good Governance by Administrators of Schools Under the Office of Roi Et Elementary Education Service Area 1 /

ผู้แต่ง
ปรีชญา โคตรพงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป467ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ), 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.