การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Management of Preschool Child Development Centers Under Tambon Municipalities in Phon Thong District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ภาวดี พลเยี่ยม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559