แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for School Administration Development Based on the Principle of Sufficiency Economy of the Bansobtia School, Chomthong District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สงกรานต์ หน้อยปัญญา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ส132น 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ช), 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.