แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for School Administration Development Based on the Principle of Sufficiency Economy of the Bansobtia School, Chomthong District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สงกรานต์ หน้อยปัญญา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558