ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพื่อสันติภาพในสื่อออนไลน์ตามแนวทางพุทธสันติวิธี : กรณีศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก = A Critical Analysis of Communication Pattern for Peace in the Online Media by Buddhist Peaceful Means : A Case Study of Komchadluek.net /

ผู้แต่ง
สำราญ สมพงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558