การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ = The Implementation of Brahamvihara 4 in School Administration of Yangtalat Educational Development Network Centers 3, Kalasin Municipality, Kalasin /

ผู้แต่ง
พรนภา ชำนินอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ245ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฏ), 131 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.