การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = An Application of Ditthadhammikattha in the Mangement of Technology Information and Communication by the Teacher of Kalasinpittayasan School, Muaeng Kalasin Distract, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ปรเมศร พะละพิลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558