การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = An Application of Ditthadhammikattha in the Mangement of Technology Information and Communication by the Teacher of Kalasinpittayasan School, Muaeng Kalasin Distract, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ปรเมศร พะละพิลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.14 ป171ร 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฐ), 113 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.