การนำหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ = The Application of Aparihaniyadhamma for the School Administration Under Kalasin Provinvial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
ละอองดาว โทไข่ษร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ล194ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฒ), 144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.