การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโสมพะมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 = The Implementation of the Good Governance of School Administrations of Sompamit Educational Development Network Under the Management of Kalasin Primary Educational Service Area /

ผู้แต่ง
จิตพิสุทธิ์ ชัชวาลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558