การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโสมพะมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 = The Implementation of the Good Governance of School Administrations of Sompamit Educational Development Network Under the Management of Kalasin Primary Educational Service Area /

ผู้แต่ง
จิตพิสุทธิ์ ชัชวาลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 จ392ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฑ), 157 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.