การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร = The Application of Sikkhattaya Administration of Schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 23, Muang District, Sakon Nakhon Provice /

ผู้แต่ง
พระปิยะ จารุวณฺโณ (คุณขยัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558