การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร = The Application of Sikkhattaya Administration of Schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 23, Muang District, Sakon Nakhon Provice /

ผู้แต่ง
พระปิยะ จารุวณฺโณ (คุณขยัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป621ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฒ), 111 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.