การบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = Administration in Accordance with Dhammakumkronglok in the Municipality of Kalasin Mueang Kalasin, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี (เจริญเกียรติ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558