การใช้หลักฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ = An Application of the Four Principles of Gharavasa to the Administration of Schools Under the Kalasin Province Municipality /

ผู้แต่ง
นภชา มานิชย์สาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558