คนเกลียดวัดกับคนรักวัด /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2554