การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management /

ผู้แต่ง
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1