ศิลปะอาเซียน : เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย /

ผู้แต่ง
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1