อสีติมหาสาวก /

ผู้แต่ง
บรรจบ บรรณรุจิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3