การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 = Administration of Academic Affairs by Elementary Education Administrators of Elementary Schools Under the Office of Surin Elementary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
พระสมถวิล อนุตฺตโร (พุทธระสุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส248ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฐ), 140 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.