คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 = Characteristics of the School Administrators Under of Loei Primary Educarion Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
วิรัตน์ พันธ์ขาว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559