ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 = Satisfaction of Teachers in Administrators' Academic in Basic School Under Educational Area Office 2 /

ผู้แต่ง
รัตณาภรณ์ ตาต้อง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ร377ป 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ), 157 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.