แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2554