สัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สาละพิมพการ, 2555