100 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน : พระผู้หาญกล้าช่วยธานี ด้วยบารมีเมตตาเทศนาธรรม /

ผู้แต่ง
จุรีรัตน์ ผ่องแผ้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1