การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) = An Analytical Study of the Cultivation of Ethical Principle in the Youth by Phrabrahmagunabhorn (P.A.Payutto)'s View Points /

ผู้แต่ง
เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 จ695ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
Physical description
(ก-ซ), 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.