การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) = An Analytical Study of the Cultivation of Ethical Principle in the Youth by Phrabrahmagunabhorn (P.A.Payutto)'s View Points /

ผู้แต่ง
เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559