พฤติกรรมนักท่องเที่ยว = Tourist Behavior /

ผู้แต่ง
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1