รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = A Model of the Buddhist Community Management Affecting the Local Administrative Organization Development /

ผู้แต่ง
ธีรชัย ชุติมันต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558