รายงานการวิจัยการติดตามประเมินผลโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อขอรับทุนการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล /

ผู้แต่ง
อภิญญา เวชยชัย
Corporate Author
ระพีพรรณ คำหอม, อัญมณี บูรณกานนท์, อรนุช ภาชื่น, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร, น้ำผึ้ง มีศีล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1