บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Administrators in Promoting Research in the Classroom Saikhao Subdistrict Administrative Organization School (Ban Thahoe) Phan District, Chiang Rai Province /

ผู้แต่ง
พัชรี มณียัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559