บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Administrators in Promoting Research in the Classroom Saikhao Subdistrict Administrative Organization School (Ban Thahoe) Phan District, Chiang Rai Province /

ผู้แต่ง
พัชรี มณียัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.7 พ524บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 135 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.