การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = School Administration in Preparation for the ASEAN Community by the General Education Ecclesiastical Schools, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559