การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = School Administration in Preparation for the ASEAN Community by the General Education Ecclesiastical Schools, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 ย547ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 130 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.