ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 = Ethical Leadership of Secondary School Administrators Inder the Secondary Educational Service Area Office 20 /

ผู้แต่ง
ชีพ ปากอุตสาห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ช577ภ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.