ประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = A Brief History of Mahamakut Buddhist University (MBU) /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548