ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น = Transformational Leadship of Private Schools Administrators in Khon Karn Province /

ผู้แต่ง
ปานทิพย์ วาทโยธา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559